Friendly relationship between smiling caregiver in uniform and happy elderly woman. Supportive young nurse looking at senior woman. Young caring lovely caregiver and happy ward

העסקת עובד זר בענף הסיעוד

העסקת עובד זר למתן טיפול כרוכה בתהליך בירוקרטי מסודר מול הרשות והלשכות הפרטיות שנקבעו למטרה זו, הרשימה מתעדכנת וניתן למצוא אותה בקישור הבא: לשכות פרטיות

את הבקשה מגישים לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, באמצעות טופס המיועד לכך והיא נבחנת בוועדה הרשאית לבקש מסמכים נוספים לבחינה כגון: מסמכים רפואיים, חוות דעת על מצב רפואי ותוצאות של בדיקות. 

זכאות לגמלת סיעוד
במסגרת חוק ביטוח סיעוד של ביטוח לאומי, אדם העומד בתנאים המוזכרים מטה יהיה זכאי לקצבת סיעוד שניתנת בכסף או בשירותי סיעוד לרבות העסקת עובד זר.

לגמלת סיעוד זכאי אזרח או תושב ישראל לאחר גיל פרישה: 67 שנים לגבר ו62 שנים לאישה. 
העסקת עובד זר לסיעוד תתאפשר במקרים מורכבים בהם המטופל זקוק לסיוע בביצוע פעולות היום יום ברוב שעות היממה והוא עונה על הדרישות לביצוע מבחן תלות של ביטוח לאומי, במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה למבחן תלות גם מאגף הסיעוד.
הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת גם בהתאם להכנסה של המטופל או האפוטרופוס. 
גמלת סיעוד מתאפשרת גם למי ששוכן בבית וגם למי ששוכן במוסדות חיצוניים  שם הוא נמצא בהשגחה צמודה ומקבל טיפולים רפואיים.

התנאים הבסיסיים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
על מנת להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד יש לשלם אגרה ולהגיש טופס בקשה להיתר העסקה באגף ההיתרים של ענף הסיעוד, לאחר קבלת ההיתר על המעסיק להירשם לאחת מן הלשכות הפרטיות המיועדות לכך שיתאימו לו עובד זר על פי צרכיו ויתנהל עבורו רישום העסקת עובד זר. 

מי רשאי להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר חוץ מהמטופל? 
במידה והמטופל עצמו אינו מסוגל בשל מצבו לנהל את העסקתו של העובד הזר יש לציין את האפוטרופוס הממונה עליו שיהיה אחראי על ההעסקת העובד ויתנהל מול הגורמים הרלוונטיים בשגרה השוטפת.

האם יש צורך בהיתר מיוחד לתחומי טיפול שונים?
העסקת עובד זר לתחום הסיעוד ניתנת רק אם העובד הזר נכנס לארץ עם רשיון מסוג "ב/1 סיעוד" ולעובדים שגילם מעל 23 שנים או פחות מ 55 שנים השולטים בשפה האנגלית או בשפתו של המטופל המיועד והוא יוכל לעבוד רק בתחום הסיעוד כפי שמוגדר לו בהיתר.

מהו פרק הזמן המירבי שניתן להעסיק את העובד הזר?
תקופת ההיתר של העובד הזר בישראל, נחשבת מיום כניסתו לארץ ישראל ולפרק זמן שלא יעלה על 51 חודשים, עובד זר בסיעוד שהסתיימה תקופת ההיתר שלו והוא עדין מטפל באותו אדם, רשאי להמשיך לעבוד איתו עד לפרק זמן של 63 חודשים מיום כניסתו לארץ, כלומר הארכה של שנה. 

הארכה מעבר לתקופת זו ורק אצל אותו מטופל סיעודי, תאושר בכפוף לעמידה בתנאים.

דילוג לתוכן